Privacy

Persoonsgegevens
JetjeBeton vindt privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig, volgens de eisen van de privacywetgeving, om met de persoonlijke informatie die je bij het boeken van een opdracht aan haar verstrekt.

Zij verzamelt geen cookies op haar website en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt (informatievoorziening, communicatie).

De persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) worden verder nooit aan derden verstrekt tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is. Zoals wettelijk vastgesteld moet alle administratie 7 jaar worden bewaard in opdracht van de belastingdienst.

Sociale media
JetjeBeton maakt gebruik van sociale media zoals Facebook en Instagram en zal bij het plaatsen van berichten en foto’s, waarin opdrachtgevers herkenbaar in beeld zijn, altijd vooraf om toestemming vragen. Mocht je toch ongewild op sociale media of op de website verschijnen dan heb je het recht het bericht en/of foto te laten verwijderen. Stuur dan je verzoek tot verwijdering naar info@jetjebeton.nl

Algemene voorwaarden

Aanmelden
Het ondertekenen van een opdracht betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Aanmelden geschiedt per e-mail. Na reservering ontvang je een bevestiging per e-mail. Je hebt dan 14 dagen om het bedrag over te maken op de rekening van JJM Altenburg(JetjeBeton). Na ontvangst van de betaling is de aanmelding definitief.

Afmelden
Als een overeenkomst wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd:
a) bij annulering tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 0% van de overeengekomen som;
b) bij annulering tot de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: 50% van de overeengekomen som;
c) bij annulering op of na de 7e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten: de volle overeengekomen som. Ook als je op het afgesproken tijdstip van een workshop niet aanwezig bent, wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
Bij de reservering van een groep is de contactpersoon eindverantwoordelijk voor de afrekening.

Als het aantal deelnemers minder is dan het overeengekomen aantal vindt geen restitutie plaats, tenzij dit tot de 14e dag voor de dag dat de dienstverlening zal starten bekend wordt gemaakt. De verschuldigde annuleringskosten bedragen dan 50% van het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen som en de nieuwe verschuldigde som.

Annuleringen worden alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

JetjeBeton zal er alles aan doen om de gemaakte afspraken na te komen. Mocht er door onvoorziene omstandigheden een opdracht niet doorgaan, is JetjeBeton hiervoor niet aansprakelijk. De opdrachtgever ontvangt dan het reeds betaalde bedrag retour.

Eventuele klachten dienen binnen 14 dagen na afhandelen van de opdracht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Na die 14 dagen gaat JetjeBeton er vanuit dat je tevreden bent over de geleverde producten. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van de betalingsplicht.

Bij het in gebreke blijven van betalingen en andere verplichtingen zal JetjeBeton de incasso uit handen geven en eventuele rente- en incassokosten doorbelasten.

De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

Op een overeenkomst tussen JetjeBeton en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

JetjeBeton stelt zich niet aansprakelijk voor geleden letsel en gevolgschade alsmede materiële schade tijdens of na de workshop, zoals vermissing, beschadiging en/of verfvlekken of schade aan persoonlijke voorwerpen, kleding of meegebrachte bezittingen.
JetjeBeton kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen van een ruimte op locatie, het meubilair of de in de ruimte aanwezige items, noch voor persoonlijk letsel of gevolgschade.

Aan de website, Facebookpagina, Instagram of foldermateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze verklaring is in werking getreden op 01 januari 2021. JetjeBeton behoudt zich het recht deze verklaring zo nu en dan aan te passen.
CONTACT

JetjeBeton
(Jet Altenburg)
Infanteriestraat 25
6822NH Arnhem
06-47452262

info@jetjebeton.nl

KvK: 09212275